Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze rekeningen contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar, dit wil zeggen binnen de acht dagen. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest van 10 % per jaar opbrengen, vanaf de vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 7,5 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 1859 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en dit als schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie van de firma. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige verwittiging of ingebrekestelling vereist is.

4. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting gegeven en vertragingen bij de leveringen en /of uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot verbreking, weigering of om het even welke schadevergoeding.

5. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten tegen uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de werken, rechtstreeks aan de vennootschap worden gericht, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen hebben ondergaan en dat zij op correcte wijze werden opgeslagen.

6. Alle geschillen kunnen alleen door de bevoegde rechtbanken van de zetel van onze firma worden beslecht.

7. Ingeval de klant in gebreke blijft met zijn betalingen zal de eventuele toegestane kortingen van rechtswege vervallen zijn en zal de leverancier het recht hebben de niet gebruikte koopwaar terug te nemen en hiervoor een kredietnota te laten geworden, dit ter afkoring der nog te betalen bedragen.

8.Bij annulatie van de koop of de werken door de koper of in geval van weigering tot afname van de goederen , of tot weigering van de uit te voeren werken, of ingeval de koper één of andere bepaling van de verkoopsovereenkomst niet respecteert, heeft de verkoper-uitvoerder het recht om de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te vorderen lastens de koper mits betaling door de koper van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding op de totale koopprijs van 30 % ( exclusief BTW).

9. Door de aanvaarding van de factuur erkent de koper kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden.